Upcoming Events

Sikh Calendar - Daily Program - Gurumukhi School Events

Upcoming Events at Gurudwara Sahib

Guru Nanak Jayanti

Prakash Purb

Sri Guru Gobind Singh

Prakash Purb

Sri Guru Har Rai Sahib Ji

Prakash Purb

Hola Mohalla

Hola Celebration

Khalsa Day – Vaisakhi

Khalsa Panth Creation

 Daily Program 

Morning Programs

(Monday - Saturday)
 • 4:00am - 4:30am
 • 4:30am - 5:30am
 • 5:30am - 5:45am

Evening Programs

(Monday - Saturday)
 • 6:00pm - 6:30pm
 • 6:30pm - 7:00pm
 • 7:00pm - 7:15pm
 • 7:15pm - 7:30pm

Sunday Programs

Morning
 • 4:00am - 4:30am
 • 4:30am - 5:30am
 • 5:30am - 5:45am
 • 8:00am - 8:30am
 • 7:00am - 7:30am

Sunday Programs

Evening
 • 09:00am - 12:00pm
 • 12:00pm - 01:30pm
 • 6:00pm - 6:30pm
 • 6:30pm - 7:15pm
 • 7:15pm - 7:30pm
 • 7:30pm - 7:45pm

Singh Sabha Gurumukhi School

(Sunday)
 • 10:00am - 12:00pm
 • 8:30pm - 10:00am
 • 12:00pm - 01:00pm
 • 12:00pm - 01:00pm